Laatusertifikaatti 2015

Oy Sea Load Control Ltd

Main menu:


ISO 9001 Laatusertifikaatti


SEA LOAD CONTROL - YHTIÖILLE MYÖNNETTIIN JÄLLEEN KERRAN MAAILMAN SUURIMMAN LUOKITUSLAITOKSEN
LLOYDS`IN ISO-9001 LAATUSERTIFIKAATTI


Sea Load Control Finland Oy Ltd:lle on myönnetty maailman suurimman alusten luokituslaitoksen Lloyds Register`in, ISO-9001: 2008 standardin mukainen Laatujärjestelmäsertifikaatti.
Sea Load Control on toiminut vuodesta 1988 ja erikoistunut alusten ja lastien tarkastuksiin Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä sen toimipaikkoina ovat kaikki Suomen satamat Oulusta Kotkaan..


Sertifikaatti kattaa myös Merenkulun kaupalliset tarkastukset, alusten ja lastien tarkastukset sekä kaikki vilja- ja ns. agribulk- tuotteiden tarkastukset.

ISO-9001 sertifiointiprosessin kulku:

Kuluneiden vuosien aikana on laatuprojektiin satsattu merkittävästi konsernin kaikilla sektoreilla.
Yhtiön tarkastushenkilöstöä on osallistunut Turun Ammattikorkeakoulun järjestämään Yrityksen Kokonaislaadun, Laadun ja ympäristönsuojelun hallintajärjestelmän rakentamisen ja Auditoinnin valmennusohjelmaan, yhtiön johto on osallistunut samoin Turun Ammattikorkeakoulun yrityksen laatuvastaaville, sekä laadun vastuu- ja auditointitehtäviin tähtääville järjestämään Laatujärjestelmien Rakentaminen Yrityksille- valmennukseen. Yhtiö on samoin ollut mukana Kauppa- ja Teollisuusministeriön, EU:n Sosiaalirahaston ESR:n, Johtamistaidon Opiston sekä RtR- Suunnittelu Oy:n yhteisessä pk-yritysten kehityshankkeessa, jonka pääpaino on Sea Load Control Yhtiöiden osalta juuri laatujärjestelmän kehittämisessä. Yhtiön toimitusjohtaja on myös suorittanut ISO-9001 Laatupäällikön sekä Lead Auditor - koulutuksen.


SLC-Yhtiöt on jo nyt käytännössä soveltanut ISO standardeja tarkastustoiminnassaan jo vuosien ajan. Laatujärjestelmä yhdenmukaistaa yrityksen asiakaspalvelun ja tarkastustoiminnan eri satamissa ja toimipisteissä. Yritys on jo aikaisemmin nimitetty useiden maailmanlaajuisten tarkastusyhtiökonsernien akkreditoiduksi edustustoksi Suomessa.

Sea Load Control Yhtiöt:

Sea Load Control yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut merikapteeni Esa A.Anttio vuodesta 1988. Hänelle on myönnetty Keskuskauppakamarin hyväksytyn HTT-tavarantarkastajan auktorisointi, toimialana: lastin käsittely ja kuljetusvaurioiden sekä vilja- ja rehutuotteiden tarkastukset, sekä Sea Load Control Yhtiöt on myös listattuna Yhdistyneiden Kansakuntien YK:n "UNCTAD NATIONS / ITC:n UNCTAD WORLD DIRECTORY OF INSPECTION COMPANIES " - tarkastusyhtiöiden luettelossa, joka kattaa koko maailman merkittävimmät tarkastusyhtiöt.
Sea Load Control yhtiöt suorittaa alusten ja lastien tarkastustoimintaa Suomessa ja jonkin verran myös ulkomailla. Konserni on perustettu vuonna 1988. Tällä hetkellä sen edustamaan tarkastusyhtiöketjuun kuuluvat useat Euroopan maat sekä USA. Sea Load Control Oy:n USA:n edustusto toimii myös FDA:n vaatimusten mukaisena viljalaivausten edustustona Yhdysvalloissa. SLC on kansainvälisesti tunnustettu tarkastusyhtiökonserni, joka on jäsenenä suurimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tarkastusalan organisaatioissa ja kuuluu mm. maailmanlaajuista viljakauppaa säätelevän Gafta:n akkreditoituna tarkastusyhtiönä.


Sea Load Control yhtiöiden Suomalaiseen asiakaskuntaan ovat kuuluneet vuosien ajan suurimmista suomalaisyhtiöistä mm. Raisio Yhtymä, Hankkija-Maatalous, Rautakesko, Kvaerner Masa-Yards, Nokia Cables jne. Ulkomaisten ostajien valtuuttamana tarkastusliikkeenä yhtiö on suorittanut luovutus- ja vastaanottotarkastuksia kaikilla merkittävimmillä suomalaisilla tehtailla.

ISO-9001 LAATUJÄRJESTELMÄN TAUSTAA JA HISTORIAA:

ISO-9001 laatujärjestelmä mahdollistaa sen, että koko ketju tilauksesta luovutettuun palveluun ja lopputarkastukseen asti tapahtuu systemaattisesti ja sovitulla tavalla. Yhtiön jokaisessa työpisteessä on nettipohjaiset jatkuvasti päivitettävät ohjeet, joiden mukaan toimien laatu voidaan varmistaa. "ISO-9001 laatujärjestelmän mukainen sertifikaatti on virallinen ulkopuolisen tahon todistus yhtiön laatujärjestelmän toimivuudesta ja käypä todistus kaikkialla maailmassa", kertoo konsernin johtajana merikapteeni Esa A.Anttio. Laatujärjestelmän sertifiointi aloitetttiin ensisijaisesti juuri vientiin ja tuontiin liittyviä luovutus- ja vastaanottotarkastuksia silmälläpitäen. "Kun laatujärjestelmä on virallisesti tarkastettu ja hyväksytty ja sitä valvotaan ulkopuolisen tahon toimesta jatkuvasti, ei asiakkaiden tarvitse välttämättä käydä enää itse valvomassa toimintaamme eri satamissa ja työpisteissä, eikä vaatia lisänäyttöjä toimintamenetelmistämme", toimitusjohtaja Esa A.Anttio jatkaa.


ISO-9001 Laatujärjestelmä pohjautuu Yhdysvaltain armeijan materiaalitoimittajilleen asettamiin vaatimuksiin. Myöhemmin mm. ydinvoimaloiden ja lentokoneiden ostajat ovat edellyttäneet valmistajalta todistusta toiminnan korkeasta laadusta. Pelkästään lopputuotteen laatu ei riitä, vaan tarkastelun kohteena on koko yrityksen toiminnan laatu, myös ympäristöasiat. Laatutodistuksen saanut yrittäjä on palveluja ostavalle asiakkaalle luotettava kauppakumppani. Sea Load Control yhtiöiden laatupolitiikalla tarkoitetaan, että kuvattu ja markkinoitu palvelu vastaa asiakkaan saamaa käsitystä palvelun sisällöstä ja tasosta. Laatutodistuksen ylläpito vaatii, että palvelun tuottajan koko henkilöstö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään sekä palvelun laatua, että toiminnan laatua. Kansainväliset liiketalouden tukijat ovat osoittaneet, että ne yritykset, jotka panostavat laatuun, menestyvät parhaiten kovenevassa kilpailussa.


ISO-9001 Laatujärjestelmä on ollut jo kauan käytössä ns. kovassa teollisuudessa ympäri maailmaa. Suomen kaikista myönnetyistä sertifikaateista vain muutama on myönnetty tavarantarkastusta päätoimialanaan harjoittaville yrityksille. Perusperiaatteena on että ISO- laatujärjestelmän avulla pyritään tuottamaan aina samanlaatuista tuotetta tai palvelua. Lisäksi siihen liittyy jäljitettävyys aina tilauksen tai toimeksiantopyynnön saapumisesta valmiiseen luovutettuun toimitukseen.
Laatujärjestelmän sertifiointi lisää myös luottamusta yrityksen toimintaan. Laatujärjestelmä tarkoittaa sitä, että yrityksessä luodaan menettelytavat, joiden avulla saavutetaan tavoiteltu laatutaso. Tavoitellulla laatutasolla tarkoitetaan sellaista laatua, joka täyttää asiakkaiden tarpeet. Nämät tarpeet voivat olla joko asiakkaiden ilmoittamat tai itsestään selvänä pidetyt. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä laatujärjestelmän sertifioinnilla mahdollistetaan, että yritys pystyy ylläpitämään tasaista, jäljitettävää ja sopimuksen mukaista tuotantoa tai palvelua.
Laatujärjestelmän sertifiointi ei määrittele yrityksen tuotteiden tai palvelujen laatua. Yritys itse päättää tuotteidensa tai palvelujensa ominaisuuksista ottaen huomioon asiakkaiden, tuotannon, palvelujen ja standardien vaatimukset.
Laatujärjestelmän etuina ovat mm. virheellisten toimintojen väheneminen, laatuvaihteluiden pieneneminen, toimitusaikojen tuleminen entistäkin täsmällisemmiksi ja näiden myötä asiakkaiden tyytyväisyyden lisääntyminen, yrityksen ja sen asiakkaiden välisen luottamuksen paraneminen samoin kuin yrityksen ja viranomaisten välisen luottamuksen paraneminen.
Laatujärjestelmällä tarkoitetaan yrityksen sisäistä yhteistyömallia. Siihen sisältyvät yrityksen kaikki toiminnot. Sertifioitu laatujärjestelmä käsittää kaikki toimet, jotka liittyvät määriteltyjen laatuvaatimusten ja tavoitteiden saavuttamiseen. Sertifiointi perustuu kansainvälisiin laatujärjestelmästandardeihin. Sen käyttämisestä on etua kansainvälisessä kaupassa, jossa asiakkaat yhä enemmän ovat alkaneet vaatia näyttöä myyjän laatujärjestelmän toimivuudesta. Tuotteiden ja palvelujen standardisointi on tärkeää niin yritysten, kuin viranomaistenkin toiminnassa. Yritykset tarvitsevat standardeja sekä kotimaan kaupassa, että ulkomaankaupassa voidakseen yhdenmukaistaa tuote- ja palveluerittelyjä. Viranomaiset puolestaan käyttävät standardeja antaessaan toimivaltaansa kuuluvia määräyksiä.


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on laatinut ISO-9000 sarjan laatujärjestelmästandardit, jotka ovat saaneet merkittävimpien Euroopan maiden ja lukuisten Euroopan ulkopuolistenkin maiden hyväksynnän.

MIKSI HYVÄKSYTTÄÄ LAATUJÄRJESTELMÄ ?

Yrityksille palveluiden ja tuotteiden laadun varmistaminen on aina ollut tärkeää. Asiakkaat vaativat yhä useammin selvitystä yrityksen laatujärjestelmästä ja edellyttävät tuotteiden ja palveluiden toimittajilta sertifioitua laatujärjestelmää.


Laatujärjestelmän käyttöönotto sinänsä kuvastaa yrityksen vastuullista suhtautumista myymiensä tuotteiden ja palveluiden asianmukaisuuteen jo ennen kuin asiakas on edes sitoutunut niiden hankkimiseen.

MIKSI PUOLUEETON ARVIOINTI JA SERTIFIOINTI ?

Ei siis riitä, että yritys itse luottaa toimintojensa laatuun, sillä asiakas haluaa puolueettoman asiantuntijan varmennuksen asialle. Sertifiointi nähdään tarpeelliseksi toiminnaksi monissa maissa ja sen perusteina käytetään kansainvälisiä laatujärjestelmästandardeja, jotka on Suomessa julkaistu SFS-ISO9000-standardisarjana.


Laatujärjestelmän sertifiointi vähentää päällekkäisten arviointien tarvetta ja siten myös asiakkaiden kustannuksia. Sitä voi käyttää hyväksi markkinoinnissa.


Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemä arviointi ja sertifiointi auttaa poistamaan mahdollisia
"sokeita pisteitä" yrityksen laatujärjestelmässä."Vieras näkee sen, mitä oma silmä ei havainnoi".
Itse sertifiointimenettely koostuu monista osista, alkaen yrityksen laatimasta kuvauksesta omasta laatujärjestelmästään ja sen itsearvioinnista. Kun standardisoimisjärjestö toteaa, että kirjallinen kuvaus laatujärjestelmästä täyttää mallina olevan ISO standardin vaatimukset, alkaa laatujärjestelmän arviointi, joka toteutetaan suunnittelukokouksessa sovitun ohjelman mukaisesti. Yrityksen toimintaan perehdytään käytännössä siten, että voidaan todeta tayttyvätkö mallistandardin vaatimukset ja toimiiko yritys kuvauksensa mukaisesti. Havaitut poikkeamat kirjataan.
Laatujärjestelmän arvioinnin päätteeksi pidetään yhteenvetokokous. Arvioinnista vastuussa oleva pääarvioija selvittää suullisten arvioijien havainnot, huomautukset ja sen, voidaanko sertifikaatin myöntämistä suositella. Uusinta-arviointi tehdään, jos laatujärjestelmää ei voida kaikilta osin hyväksyä. Sitä ennen yrityksen tulee toimittaa standardisoimisjärjestölle omat ehdotuksensa todettujen puutteiden ja poikkeamien korjaamiseksi.

SERTIFIKAATTI

Hyväksytyn arvioinnin jälkeen yritykselle myönnetään sertifikaatti, jossa ilmoitetaan mitä toimintaa se koskee. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta kerrallaan, mutta osa toiminnoista auditoidaan vuosittain.


ISO 9001 Laatujärjestelmän mukaisia laatusertifikaatteja myöntävät mm. SLC:n sertifioinut brittiläinen Standardisoimisjärjestö Lloyds Register, saksalainen Germanischer Lloyds, sekä norjalainen Norske Veritas, jotka luokittavat myös mm. valtameriliikenteen aluksia.
ISO 9001 Laatujärjestelmää on myös mahdollisuus käyttää yrityksen markkinoinnissa. Sea Load Control- yhtiöllä on jo aikaisempien akkreditointiensa myötä oikeus itsenäisesti laatia kansainvälisesti tunnustettuja tarkastussertifikaatteja suorittamistaan kansainvälisen kaupan tarkastuksista. Toimitusjohtaja Anttio kuvaa kuitenkin laatujärjestelmän ja sen sertifioinnin merkitystä huomattavimmaksi askeleeksi yhtiön historiassa, joka on ollut valtava urakka koko konsernin tarkastajakunnalle, mutta on nyt valmistuttuaan arvokas todistus ja samalla tunnustus siitä vuosia jatkuneesta toiminnasta, jota yhtiö on harjoittanut kansainvälisen kaupan tarkastuksen alalla. Laatujärjestelmän sertifiointi tarkoittaa myös käytännössä sitä, että suomalaisten yhtiöiden on jatkossa mahdollisuus saada kansainvälisesti erittäin laajalti tunnustetun standardisointijärjestön sertifioiman tavarantarkastusyhtiön suorittama luovutus- tai vastaanottotarkastus ja tarkastussertifikaatti tuotteilleen, toimituksilleen ja laivauksilleen suoraan suomalaiselta tavarantarkastusyhtiöltä, nopeasti, täsmällisesti ja ilman ulkopuolisia välikäsiä. Palvelun nopeutuminen merkitsee luonnollisesti myös merkittäviä kustannus säästöjä esimerkiksi remburssikaupoissa, joissa tavarantarkastussertifikaatti on yhtenä laivausasiakirjoista edellytys kauppahinnan suorittamiselle.


Edellämainittujen tarkastuspalveluiden lisäksi Sea Load Control- yhtiöt suorittaa konsultointia yrityksille, jotka haluavat aloittaa toimenpiteet ISO-9001 laatujärjestelmänsä rakentamiseksi ja sertifioimiseksi.

Lisätietoa sekä Sea Load Control Yhtiöistä että ISO-9001 sertifiointimenettelystä saa toimitusjohtaja Esa A.Anttiolta:

Puh.+358 - 500-324 456 www.seaload.net office@seaload.net